Göm menyn

Befordran från biträdande professor till professorBefordran biträdande professor till professor

Vägledning till dig som ansöker om meritprövning för befordran från biträdande professor till professor.

En förutsättning för meritprövning/befordran till anställning som professor är att det finns ett behov av en anställning som professor inom det aktuella ämnesområdet. Ett yttrande från prefekten som styrker behovet bifogas ansökan.

Ämnesområdet för anställningen som professor ska normalt vara detsamma som för anställningen som biträdande professor.

En biträdande professor som är anställd tills vidare vid universitetet kan efter ansökan meritprövas och befordras till en anställning tills vidare som professor om den som söker:

 • Visat en ytterligare utvecklad självständighet som forskare eller någon annan yrkesskicklighet eller konstnärlig skicklighet utöver kraven för anställning som biträdande professor
 • Ansvarat för en på nationell eller internationell nivå erkänd forskning
 • Har nationella eller internationella forskningskontakter
 • Som huvudansvarig och i konkurrens sökt och erhållit externa nationella och/eller internationella forskningsbidrag
 • Innehaft uppdrag som opponent/ledamot i betygsnämnd, sakkunnig, och referee
 • Genomfört pedagogisk verksamhet i en omfattning om minst 3400 timmar på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå
 • Visat pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering samt bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Som huvudhandledare följt minst en doktorand hela vägen från antagning till doktorsexamen
 • Visat engagemang i utbildnings- och forskningsmiljön genom att aktivt bidra till gemensam verksamhetsutveckling på institutionsnivå och/eller fakultetsnivå och/eller universitetsnivå
 • Dokumenterat förmåga att leda (planera, organisera och genomföra) samverkan med det omgivande samhället i syfte att nyttiggöra relevanta forskningsresultat inom utbildnings- och/eller forskningssammanhang
 • Har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt bedömts på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
 • Genomgått forskarhandledarutbildning inkluderande respektive fakultets del av forskarhandledarutbildningen vid Linköpings universitet (inräknas i de 15 hp ovan)

Samtliga ovanstående meritmässiga krav ska dokumenteras i CV-mallen.

Din ansökan skickar du tillsammans med CV, publikationsförteckning, yttrande från prefekt, urval av max 10 publikationer och de övriga handlingar du önskar åberopa i word- eller pdf-format till registrator@liu.se. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Ansök här.

 

Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-10