Göm menyn

Befordran universitetslektor till biträdande professorBefordran från universitetslektor till biträdande professor

Vägledning till dig som ansöker om meritprövning för befordran från universitetslektor till biträdande professor.

En förutsättning för meritprövning/befordran till anställning som biträdande professor är att det finns ett behov av en anställning som biträdande professor inom det aktuella ämnesområdet. Ett yttrande från prefekten som styrker behovet bifogas ansökan.

Ämnesområdet för anställningen som biträdande professor ska normalt vara detsamma som för anställningen som universitetslektor.

En universitetslektor som är anställd tills vidare vid universitetet kan efter ansökan meritprövas och befordras till en anställning tills vidare som biträdande professor om den som söker:

  • Är antagen som docent eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet eller konstnärlig skicklighet
  • Bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning
  • Varit sökande eller medsökande och i konkurrens sökt och erhållit forskningsbidrag
  • Genomfört pedagogisk verksamhet i en omfattning som uppgår till minst 3400 timmar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • Visat pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering samt bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
  • Varit huvudhandledare och/eller biträdande handledare under minst två år
  • Dokumenterat förmåga att vid sidan om akademiska fora tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället alternativt inkorporerat samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang
  • Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt bedömts på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
  • Genomgått forskarhandledarutbildning inkluderande respektive fakultets del av forskarhandledarutbildningen vid Linköpings universitet (inräknas i de 15 hp ovan) 

Samtliga ovanstående meritmässiga krav ska dokumenteras i CV-mallen

Din ansökan skickar du tillsammans med CV, publikationsförteckning, yttrande från prefekt, urval av max 10 publikationer och de övriga handlingar du önskar åberopa i word- eller pdf-format till registrator@liu.se. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Ansök här.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-10