Göm menyn

Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM-bild

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens skyldighet att regelbundet undersöka, åtgärda risker såväl fysiska och psykosociala och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (Arbetsmiljölagen 3 kap 2a§ och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1). Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av verksamheten för att uppnå en god arbets- och studiemiljö och omfattar både anställda och studenter. I arbetet ingår att varje verksamhet vid LiU löpande, utifrån bestämda rutiner; undersöker den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön, gör riskbedömningar, åtgärdar riskerna/bristerna, skapar en handlingsplan (för det som inte kan genomföras omgående) och kontrollerar/följer upp arbetet. Medarbetare, studenter och arbetsmiljöombud ska ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. SAM-hjulet till höger illustrerar det kontinuerliga och levande arbetsmiljöarbetet.

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-25