Göm menyn

Undersökning av arbetsmiljöförhållanden

På olika sätt kan vi skaffa oss information regelbundet om hur förhållandena i vår arbetsmiljö är, i syfte att vi tillsammans kan förbättra verksamheten. Nedan följer exempel på hur LiU kan arbeta med att undersöka arbetsförhållandena:

Medarbetarundersökning

Ett sätt att undersöka arbetsmiljöförhållandena är genom medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år vid hela LiU. Medarbetarundersökningen syftar till att ge LiU och dess olika organisatoriska enheter underlag för att långsiktigt utveckla LiU som arbetsplats. Genom resultatet av undersökningen får vi tillsammans en bild av arbetssituationen vid LiU, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Behov av åtgärder och förändringar ska diskuteras i varje arbetsgrupp, ledningsgrupp och lokal samverkansgrupp (LSG). Åtgärderna dokumenteras i handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som sedan följs upp.

Läs mer om LiU:s medarbetarundersökning här.

Checklista för arbetet med resultatet av undersökningen.pdf

Arbetsmiljörond

Minst en gång per år ska arbetsmiljöronder genomföras som initieras och planeras i den lokala samverkansgruppen (LSG). Den kan vara av två slag, dels en allmän rond (omfattar både psykosocial och fysisk arbetsmiljö), och dels riktad rond som används vid behov eller om verksamheten är sådan att riktade checklistor behövs för att genomföra en arbetsmiljörond (t.ex. belastningsergonomi, bildskärmar, buller, laboratoriesäkerhet, brandskydd, etc.).

Vid LiU omfattas den allmänna ronden dels av medarbetarundersökningen för att fånga upp dem psykosociala arbetsmiljöfrågorna som exempelvis; arbetsorganisation, arbetsledning, arbetssituation, samarbete och trivsel (för mer information se under medarbetarundersökning), dels av checklistan för arbetsmiljö som ska besvaras i syfte att undersöka och följa upp det systematiska- och fysiska arbetsmiljöarbetet som exempelvis efterlevnad av lagkrav, interna rutiner, fysiska faktorer som lokaler, ergonomi, ventilation, arbetsutrustning mm. De risker/brister som behöver vidtas ska åtgärdas omgående eller tas upp i institutionens/motsvarandes handlingsplan för arbetsmiljö. Åtgärderna diskuteras i den lokala samverkansgruppen (LSG). I fylld checklista 1.1 skickas sedan in till den centrala samverkansgruppen (CSG) tillsammans med sammanställningen av den samt institutionens/motsvarandes handlingsplan för arbetsmiljö.

Instruktion för genomförande av en arbetsmiljörond

Arbetsmiljörond checklista 1.1 - Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljörond checklista 1.2 - Fysisk arbetsmiljö

Checklista för säkerhet i laboratorier och verkstäder

Mall för sammanställning av arbetsmiljoronden

Fler checklistor på Prevents hemsida inkl checklista för distansarbete i hemmet

Riktade kartläggningar/mätningar med hjälp av företagshälsovården

Vid behov kan riktade kartläggningar/mätningar göras t ex för buller eller ventilation. Detta ska diskuteras och förbereds i LSG. Resultatet redovisas till berörda grupper och till LSG. Eventuella aktiviteter förs över till handlingsplanen för arbetsmiljö.

Arbetsplatsträffar

Närmaste chef enligt uppgiftsfördelning ansvarar för att minst en gång per månad hålla en arbetsplatsträff tillsammans med medarbetarna. På arbetsplatsträffarna diskuteras utveckling, planering och uppföljning inom områden som ex. verksamhetsfrågor, ekonomi, personal, kompetens, förändringar, arbetsmiljö, miljö, lika villkor och annan information. Frågor/synpunkter som uppkommer åtgärdas eller förs vid behov vidare till LSG. Eventuella behov av aktiviteter förs över till handlingsplanen för arbetsmiljö.

Material

Foldern innehåller en beskrivning av LiU:s modell för samverkan, en modell för arbetsplatsträffar och tips på metoder som kan öka delaktigheten vid arbetsplatsträffar.

Introduktion till arbetsplatsträffar vid LiU
 

Handledarguiden ger handfasta tips och beskrivning på hur du som mötesledare praktiskt kan arbeta med modellen visuell dialog. 

Handledarguide för arbetsplatsträffar - Visuell dialog

Introduktion till arbetsplatsträffar vid LiU  

Broschyren arbetsplatsträffar vid LiU - en kort introduktion till medarbetare

Mall agenda/minnesanteckning_exempel 1

Mall för agenda/minnesanteckning exempel 2

Medarbetarsamtal

Närmaste chef enligt uppgiftsfördelningen ska minst en gång per år hålla medarbetarsamtal med sina medarbetare, med fokus på medarbetarrens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Varje institution/motsvarande upprättar en tidsplan för genomförandet av medarbetarsamtalen. Resultatet av medarbetarsamtalen diskuteras i LSG och vid eventuella behov dokumenteras aktiviteter i handlingsplanen för arbetsmiljö.

Mer om medarbetarsamtal

Statistik

Respektive institution/motsvarande ansvarar även för att följa upp statistik inom arbetsmiljöområdet såsom exempelvis; sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador, personalomsättning, övertid och friskvårdsförmån. Statistiken ska tas fram och analyseras på respektive institution/motsvarande med en diskussion i LSG minst en gång per år. Eventuella åtgärder vidtas omgående alternativt förs in i institutionens/motsvarandes handlingsplan för arbetsmiljö.

Mall för årlig uppföljning av sjukfrånvaro

Mall för årlig uppföljning av arbetsskador och tillbud

Företagshälsovård

Respektive institution/motsvarande ansvarar också för att följa upp samarbetet med företagshälsovården. Företagshälsovården lämnar statistikredovisning, analys och förslag och rekommendationer för vidare insatser för respektive institution/motsvarande. Varje institution/motsvarande analyserar underlaget med en diskussion i LSG för att se eventuella åtgärder som kan behövs vidtas alternativ föras in i handlingsplanen.

Sidorna under HR/Personal har flyttat …

… till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här: https://intranet.liu.se/

Några välbesökta HR-sidor just nu och som du från och med nu hittar på vårt gemensamma intranät:

Välkommen in!


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-10