Göm menyn

Resultat av medarbetarundersökningen 2017

Medarbetarundersökningen syftar till att ge LiU och dess olika organisatoriska enheter underlag för att långsiktigt utveckla LiU som arbetsplats. Genom resultatet av undersökningen får vi tillsammans en bild av arbetssituationen vid LiU, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Behov av åtgärder och förändringar ska diskuteras vid varje arbetsgrupp, ledningsgrupp, lokal samverkansgrupp (LSG) och central samverkansgrupp (CSG). Åtgärderna dokumenteras i handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som sedan följs upp kontinuerligt.

 

Medarbetarundersökning 2017 - Rambölls presentation den 11 och 12 april.pdf

Medarbetarundersokning 2017 - LiU Totalrapport.pdf

 

För mer information om doktorandundersökningen 2017 klicka här.

 

Rektor Helen Dannetun pratar om vikten av att delta i undersökningen

Frågor och svar gällande medarbetar-och doktorandundersökningen

Nedan redovisas de vanligaste förekommande frågorna som kommit in under tidigare år. Förhoppningsvis kan svaren underlätta ifyllandet av enkäten.

 

Varför har jag inte fått någon enkät?

Enkäten går ut till alla medarbetare och doktorander som anställdes före den 1 september 2016 och som arbetar mer än 20 % vid LiU. För doktorander gäller att den inrapporterade aktivitetsgraden under hösten 2016 ska ha varit minst 1 %. Ta kontakt med din HR-konsult på institutionen/motsvarande för mer information. 
 

Vilken tidsperiod avses?

I några frågor preciseras den tidsperiod som avses, exempelvis ”de senaste två åren” eller ”de senaste tolv månaderna”. I andra fall preciseras inte någon tidsperiod utan du svarar som det känns i allmänhet vad gäller den aspekt av ditt arbete som frågan berör. Exempelvis: ”Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter”. Summera här ditt arbetsår. Självklart kan du vara delaktig i utformningen i olika grad över året, men hur ser det ut i det stora hela?
 

Vad menas med avdelning/enhet?

När du svarar på enkäten besvarar du frågorna utifrån situationen på din arbetsplats. I enkäten väljer du institution/motsvarande, avdelning och nivån under avdelning, enhet, om sådan finns.
 

Hur ska jag svara på frågor om ex samarbete och arbetsklimat när jag ingår i ex. nätverk och team utanför min avdelning?

I enkäten finns ett antal frågor om samarbete och klimat på avdelningen/enheten. Det är den avdelning/enhet du tillhör och där du är verksam som skall utvärderas om det inte uttryckligen står något annat (exempelvis annan organisatorisk nivå som institution/motsvarande eller LiU-nivå).
 

Vem avses, när jag besvarar frågor om chefskapet?

I enkäten finns frågor som handlar om din närmaste chef och här avses din avdelnings-/enhetschef. I universitetets organisationsstruktur finns det även andra ledare som exempelvis forskningsledare och studierektorer. Det är inte dessa roller som i enkäten avses som din närmaste chef, utan din avdelnings-/enhetschef.
 

Jag har just fått en ny chef, hur ska jag då svara?

För en del kan det bli svårt att svara om man just har fått en ny avdelnings-/enhetschef. Försök dock att besvara frågorna så gott det går.
 

Jag har delad anställning, hur ska jag då svara?

Har du en delad anställning är grundtanken att du besvarar enkäten för den avdelning där du har din huvudsakliga anställning eller högst omfattning av anställningen.
 

Kan jag gå ur enkäten och fortsätta besvara frågorna vid ett senare tillfälle?

När du bevarar frågorna i enkäten kommer du fortlöpande framåt genom att klicka på ”Nästa”. Varje gång du klickar på ”Nästa” sparas den inmatade informationen. Detta innebär att du kan gå in och ur svarsprocessen ända fram till du tryckt på ”Skicka”. Då levereras enkäten till Ramböll Management Consulting.
 

Kan jag skriva ut enkäten?

Enkäten kan skivas ut ända fram till att du tryckt på ”Skicka”. Efter det går det inte att skriva ut den.
 

Hur hanteras anonymiteten?

Dina svar i undersökningen är anonyma. Ingen på LiU kommer att få tillgång till enskilda svar. Endast Ramböll Management Consulting har tillgång till det ursprungliga datamaterialet. Materialet avidentifieras efter genomförd undersökning. Inga resultat redovisas för grupper med färre än sex svarande.

För integritetskänsliga frågor, som exempelvis frågor om negativ särbehandling, redovisas resultat på institutionsnivå/motsvarande. På större avdelningar, med 30 svarande eller fler redovisas resultat av svaren på olika diskrimineringsgrunder. Detta för att enskilda medarbetares svar inte ska kunna identifieras.

Resultatet redovisas också per kön och befattningsgrupp (lärare, administrativ personal, teknisk personal, forskarstuderande) på LiU-, institutions- och eventuellt avdelningsnivå. Förutsättningen för redovisning på avdelningsnivå är att minst sex svarande från respektive kön och befattningsgrupp inom avdelningen besvarat enkäten. Det innebär exempelvis att en avdelning med svar från nio kvinnor och fem män INTE kommer att få resultat redovisat per kön.
 

Varför en medarbetar-och doktorandundersökning?
Rektor har tagit initiativ till denna enkät då hon anser det är viktigt att LiU är en utvecklande arbets- och studieplats med en god arbetsmiljö. Det ska finnas goda förutsättningar för medarbetare att fullgöra sina arbetsuppgifter och utvecklas i sitt arbete. För att LiU ska nå sina övergripande mål och kunna möta framtidens utmaningar behövs attraktiva miljöer med engagerande och ansvarstagande chefer/ledare och medarbetare. Därför är det viktigt att gemensamt fånga upp vad medarbetare tycker om LiU som arbetsplats.

Medarbetar- och doktorandundersökningen syftar till att ge chefer/ledare och medarbetare en bild över våra styrkor och utvecklingsområden. Undersökningen är ett redskap i det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör ett underlag för ett fortsatt kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla LiU som den goda arbetsplatsen.
 

Varför ser enkätens frågeområden/uppbyggnad ut som de/den gör?

Enkäten har utvecklats en del sedan den förra undersökningen. Den innehåller en del nya frågor inom områdena; förutsättningar i organisationen, chefskap, medarbetarskap, min arbetssituation samt samverkan och kunskapsdelning. Dessa områden speglar en del av de faktorer som är viktiga för att LiU ska nå sina övergripande mål. Undersökningen syftar till att visa hur LiU ses som arbetsplats, med hjälp av ett Arbetsplatsindex. Att LiU ses som den goda arbetsplatsen är en av förutsättningarna för att vi ska nå våra övergripande mål, en faktor som även speglas i LiU:s strategikarta.

Doktorandenkäten är sammanslagen med medarbetarenkäten. Frågorna som relaterar till forskarutbildningen ligger i slutet av enkäten. Doktorander som inte är anställda vid LiU får doktorandenkäten.
 

När presenteras resultatrapporten?

Resultatrapporten för hela LiU presenteras för prefektledningsrådet och på Campus Valla den 11 april och på Campus US och Campus Norrköping den 12 april. Resultatet för varje institution/motsvarande kommer att delges prefekterna/motsvarande samma dag. Därefter delges resultatet till avdelnings-/enhetschefer följande vecka. Avdelnings-/enhetscheferna presenterar resultatet för avdelningen/enheten lämpligtvis under april eller maj månad för att tillsammans med medarbetarna påbörja dialogen om behov av åtgärder.
 

Vad händer sedan och hur använder LiU sig av resultatet?

Undersökningen ska ses som en kartläggning av våra arbetsmiljöförhållanden och som ett underlag till avdelningens-/enhetens fortsatta dialoger om vad som kan utvecklas och förbättras. Behov av åtgärder och förändringar dokumenteras i handlingsplaner. Institutionerna/motsvarande arbetar även vidare med frågor som är institutionsspecifika. På övergripande LiU-nivå tas åtgärder fram i syfte att utveckla LiU till en än mer attraktiv arbets-och studieplats. Senast den 3 oktober skickar institutionen/motsvarande in sina handlingsplaner för arbetsmiljö och Lika villkor till den centrala samverkansgruppen (CSG).

Tidigare undersökningar har visat att våra gemensamma ansträngningar i att utveckla LiU som arbetsplats har givit effekt. Det finns emellertid fortfarande utvecklingsområden. Sedan den senaste undersökningen, 2015, har universitetsledningen och varje institution och enhet prioriterat att förbättra vissa områden. Det har handlat om att t ex tydliggöra arbetsorganisationen, utveckla medarbetarskapet, stimulera till hälsofrämjande aktiviteter och social arbetsmiljö, allt i syfte att förbättra vår gemensamma arbetsplats. Som exempel har satsningar gjorts inom bland annat områdena medarbetar-och lönesamtal, introduktion av nya medarbetare, internationalisering, kunskapsdelning inom forskning och pedagogik, samt arbetsrelaterad stress.
 

Hit kan du vända dig om du har frågor om undersökningen och inte hittar svaren här.

Monika Rissanen, HR-specialist på LiU, samordnare av medarbetarundersökningen, e-post: monika.rissanen@liu.se, telefon 013-281029.

Sophie Dufwenberg, på Studentavdelningen, samordnare av doktorandundersökningen, e-post: sophie.dufwenberg@liu.se, telefon 013-285865.  

Frågor kring undersökningen som har med teknik/ifyllandet av webbenkäten att göra, besvaras av Erik Fender vid Ramböll Management Consulting, e-post: erik.fender@ramboll.com, telefon 073 231 79 34


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-12