Göm menyn

Kontors- och datorarbetsplats

Följande föreskrifter är aktuella vid planering av kontorsarbetsplatser och arbete vid bildskärm:

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02)
Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)
Belastningsergonomi (AFS 2012:02)
Buller (AFS 2005:16)
Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:05)

Allmänt ger föreskrifterna rekommendationer om arbetsplatsens utformning – om att den ska vara dimensionerad på ett sådant sätt att den anställde kan inta bekväma och varierande arbetsställningar och arbetsrörelser samt kunna anpassas till den anställdes kroppsmått. Arbetsplatsen ska placeras på ett sådant sätt att allmänbelysning inte ger upphov till besvärande bländning samt att syn- och belysningsförhållanden ej ger upphov till olämplig arbetsställning.

Arbetsgivare ska ombesörja synundersökning för anställda som arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen. Vid behov av kompletterande synundersökning av ögonläkare ska arbetsgivaren ordna detta. Arbetsgivare ska tillhandahålla särskilda glasögon som är utprovade för arbetet, om glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Arbete vid bildskärm som innebär stark styrning eller bundenhet eller ensidigt rutinarbete skall undvikas eller begränsas. Den anställde ska ha möjlighet till tillräckliga pauser så att besvär inte uppstår i arbetet.

Programvara och system skall vara utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Programvaran ska vara lätt att använda och ge användaren återkoppling om det utförda arbetet.

I kommentarerna till föreskriften Belastningsergonomi (AFS 2012:02) finns många exempel och råd som kan studeras.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en enklare interaktiv webbutbildning om belastningsergonomi


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-22