Göm menyn

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en utomstående expertresurs som ska stödja medarbetare, arbetsmiljöombud och chefer i arbetsrelaterade arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliteringsfrågor. Företagshälsovården arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor och utvecklar det hälsofrämjande arbetet samt arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Inom företagshälsovården arbetar beteendevetare, psykologer, hälsoutvecklare, fysioterapeuter, ergonomer, företagssköterskor, företagsläkare och arbetsmiljöingenjör. LiU:s hälsopartner är Feelgood Företagshälsovård AB. För studenthälsovård ansvarar Studenthälsan.

För att LiU snabbt ska kunna åtgärda arbetsrelaterade problem är det angeläget att LiU som arbetsgivare så snart som möjligt får kännedom om den uppkomna situationen.

Beställning görs via en rekvisition av HR-partner eller prefekt/motsvarande, vilka är avropsberättigade. Rekvisitionen legitimerar utnyttjande av tjänsten och i den omfattning som regleras av innehållet i rekvisitionen.

Om medarbetaren inte kan vända sig till arbetsgivaren i första skedet, har medarbetaren tillgång till ett bedömningsbesök per kalenderår vid arbetsrelaterade besvär utan arbetsgivarens kännedom. Inför bedömningsbesöket tar LiU:s medarbetare själv kontakt med Feelgood för tidsbokning. Vid tidsbokningen avgörs om medarbetaren ska få tid till ett bedömningsbesök hos Feelgood av rätt kompetens (sköterska, läkare, beteendevetare, ergonom mm) eller om medarbetaren eventuellt ska hänvisas till primärvården eller motsvarande alternativt om närmaste chef eller motsvarande skall kontaktas innan vidare åtgärder tas.

Om bedömningssamtalet resulterar i flera besök hos företagshälsovården ska detta först sanktioneras med avropsberättigad på respektive institutionen/enhet som sedan gör en bedöming och beviljar fortsatta besök genom en beställning till företagshälsovården.

Beställning till Feelgood

Kontaktpersoner vid Feelgood

Avropsberättigade av Företagshälsovård vid LiU

Kontakt med Feelgood

Adresser
Feelgood Linköping
Storgatan 9A
Telefon 013-37 77 30

Feelgood Norrköping
Bråddgatan 11
Telefon 011-21 33 90

Öppettider, vardagar 08.00-17.00

Hemsida
www.feelgood.se


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13