Göm menyn

Ensamarbete

Enligt Arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2§ andra stycket) och Arbetsskyddsstyrelsen författningssamling AFS 1982:03 - Ensamarbete skall arbetsgivaren beakta den särskilda risk för ohälsa som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Ensamarbete definieras som arbete där arbetstagare utför arbete i fysisk eller social isolering från andra människor. Med fysisk isolering avses en situation där arbetstagaren inte på arbetsplatsen kan komma i kontakt med andra  utan att använda ett tekniskt kommunikationsmedel. Med social isolering avses en situation där den som utför arbetet befinner sig bland andra, men där förhållandena är sådana att denne inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk situation.

Vid Linköpings universitet förekommer i viss utsträckning ensamarbete där fysiska miljöförhållanden kan orsaka skador, t ex arbete med brandfarlig vara, gas eller starkström, ingrepp på anordning som står under högt tryck, reparationsarbete på maskiner eller inne i kärl eller trånga utrymmen där det finns risk att snubbla eller fastna, hantering av farliga kemikalier i små slutna utrymmen, arbete med maskiner som har rörliga delar eller verktyg etc.

Beträffande ensamarbete under kvällstid och helger bör också risken för hot och våld från utomstående beaktas.

Vid bedömning av arbetets risk skall också en bedömning göras av vilken nivå kommunikationskraven skall ligga på för att säkerställa att ev skada vid arbetets utförande inte leder till allvarligare följder. Sådana krav kan till exempel vara:

  • Minst två personers närvaro erfordras – ensamarbete är inte tillåtet.
  • Ständig närvaro av minst en person som har till enda uppgift att från säker plats övervaka och ingripa.
  • Minst en person som mesta delen av arbetstiden finns i närheten och förutom annat arbete, har till uppgift att övervaka och ingripa.
  • Minst en person inom hörhåll (utan tele, radio eller liknande) som ingriper på överenskommen signal.
  • Ständig kontakt via teknisk hjälpmedel som man bär på sig (t ex bärbar radio, telefon eller dylikt)
  • Tekniska möjlighet, ex radio, telefon o dylikt, som placeras intill arbetsplatsen för omedelbart få kontakt med någon som kan ge hjälp.
  • Samma som ovan men att den är fast installerad i närheten, ex telefon i kontor, lab eller dylikt.
  • Återkommande besök eller anmälan på arbetsplatsen på bestämda tider, ex vaktronder eller dylikt.

När ensamarbete planeras som kan tänkas vara riskfyllt eller påfrestande är det viktigt att arbetsgivaren och det berörda arbetsmiljöombudet utifrån denna kungörelse bedömer riskerna och planerar lämpliga åtgärder i form av tekniska lösningar, utbildning, instruktioner, handledning och övervakning.

Studerande jämställs i detta avseende med arbetstagare.


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-25