Göm menyn

Arbetsskada och tillbud

Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet måste ha som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall. Ett sätt att arbeta förebyggande är att utnyttja information om olycksfallsliknande händelser på arbetsplatsen. I det arbetet är tillbudsrapportering en av flera metoder att kartlägga de risker som finns.

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsskador och tillbud utredas, dokumenteras och följas upp, för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen och förebygga incidenter samt att årligen göra sammanställningar av detta.

Alla arbetsskador ska anmälas till försäkringskassan av arbetsgivaren vid institutionen/motsvarande, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte.

Läs mer om vilka rutiner som gäller vid arbetsskada och tillbud samt vem som ansvarar för vad

Med arbetsskada menas de skador som uppkommer på arbetsplatsen eller på väg till eller ifrån arbetet. Arbetsskada kan uppstå genom; en plötslig olyckshändelse – arbetsolycksfall som orsakar kroppsliga skador, eller genom långvarig skadlig inverkan – arbetssjukdomar, eller till följd av våld eller misshandel på grund av anställningen. Även olycksfall vid färd mellan bostaden och arbetet räknas som arbetsskada. Vissa fall av smittsamma sjukdomar kan räknas som arbetsskada (normalt ej tillämpbar i LiU:s verksamhet).

Blankett - Anmälan om arbetsskada (.pdf)

Ifyllnadsanvisning av anmälan om arbetsskada

Tillbud är sådana allvarliga incidenter som höll på att orsaka en arbetsskada men där gynnsamma omständigheter gjort att det stannat vid en påminnelse om vilka risker som finns, t ex en hot situation, fall av föremål eller läckage av farliga ämnen.

Blankett för rapportering om tillbud

 


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-29