Göm menyn

Stöd i arbetet med att adressera arbetsrelaterad stress

Bakgrund

LiU:s medarbetarundersökning visar upplevd stress i arbetssituationen. Mot bakgrund av detta har HR-enheten tagit fram ett material som kan användas av LiU:s chefer tillsammans med medarbetarna, som stöd för att identifiera och adressera orsaker till stress.

Arbetsgivaren har ett ansvar att leda och planera arbetet för att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress och ansvarar för att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Därtill har vi, alla medarbetare, ett ansvar att adressera den upplevda stressen för att förbättra arbetsmiljön.

En hel del kan göras inom den egna avdelningen. Många faktorer har betydelse för hur vi mår på arbetet, som exempelvis arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd, ledarskap, kunskap och utveckling samt möjlighet till återhämtning. Vissa faktorer kan vi påverka genom att påtala de rådande förhållandena. Det kan finnas faktorer som vi inte hantera på avdelningsnivå men som vi på ett konstruktivt sätt bör adressera till relevant berörd part.

Andra faktorer kan vi inte påverka utan vi måste förhålla oss till dem, exempelvis med utgångspunkten att arbetsplatsen är ett universitet med vissa förutsättningar som emellanåt kan skapa stress. En fråga vi kan ställa oss är huruvida vi kan påverka hur vi arbetar under dessa förutsättningar.

Dialogen mellan chef och medarbetare är viktig för att kunna identifiera de bakomliggande faktorerna till den arbetsrelaterade stressen, i syfte att åtgärda den.

Material

Det framtagna materialet kan användas som stöd för att kartlägga och konkretisera orsakerna till stress och till att ta fram konkreta förslag till åtgärder för arbetsgruppen. Den process som beskrivs i materialet kan vara en hjälp i att få en tydligare bild av arbetssituationen och hur verksamheten kan förbättras för att minska den arbetsrelaterade stressen.

Guide för workshop
Individuell reflektion
Gruppens sammanställning
Åtgärdsplan

Vad är stress

En definition av stress är Töres Theorells: ”Stress kan beskrivas som den uppvarvning som kroppen uppvisar när en människa ställs inför en utmaning eller ett hot. Stress är varken något positivt eller något negativt.
Skadlig blir stressreaktionen först om den är långvarig och om ingen återhämtning tillåts.” (2001)

I materialet är följande fråga utgångspunkten i processen: Vad är det i din arbetssituation som orsakar negativ stress? Under processens inledning uppmanas deltagarna att diskutera begreppet stress och vad det betyder för dem. Syftet är att nå en samsyn om begreppet inför det fortsatta arbetet.

Tips på annat material:

Prevents enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö, kan fungera som underlag för vidare diskussion: https://www.prevent.se/osaenkaten/

Prevents balansguide mellan jobbet och resten av livet: http://www.balansguiden.se/intro/index.html

Att förebygga arbetsrelaterad stress, ADI 688:
https://www.av.se/publikationer/forebygg-arbetsrelaterad-stress-broschyr.pdf

Interaktiv webbutbildning om stress, Arbetsmiljöverket:
https://www.av.se/webbutbildningar

Skrift om stress, Folkhälsoguidens publikationer:
Stress i arbetet.pdf

Stress som kollektiv process
http://ellerr.se/nya-perspektiv-stress-som-kollektiv-process

Hälsans mysterium, Aaron Antonovsky, Stockholm, Natur och kultur, 1991.

Nye perspektiver på stress, Friis Andersen & Brinkmann


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24